188bet怎么样

中国经典谚语大全

2016-02-06

 中国经典谚语大全

 ◆前三十年睡不醒,后三十年睡不着。

 ◆强扭的瓜果不甜。

 ◆强中更有强中手,能人背后有能人。

 ◆巧言不如直道,明人不必细说。

 ◆男要俏,一身皂;女要俏,三分孝。

 ◆内行看门道,外行看热闹。

 ◆你敬人一尺,人敬你一丈。

 ◆逆水行舟,不进则退。

 ◆年纪不饶人,节令不饶天。

 ◆念书不用功,等于白搭工。

 ◆娘家的饭香,婆家的饭长。

 ◆鸟贵有翼,人贵有志。

 ◆鸟美在羽毛,人美在勤劳。

 ◆鸟无翅不飞,鱼无水不游。

 ◆宁吃半餐,不吃断餐。

 ◆宁吃飞禽四俩,不吃走兽半斤。

 ◆宁给好汉拉马,不给懒汉作爷。

 ◆宁叫顿顿稀,不叫一顿饥。

 ◆宁叫嘴受穷,不叫病缠身。

 ◆宁可锅里放坏,不可肚里硬塞。

 ◆宁可认错,不可说谎。

 ◆宁可正而不足,不可邪而有余。

 ◆宁可种上丢,莫望不种收。

 ◆宁可做过,不可错过。

 ◆宁苦干,不苦熬。 小学生谚语大全

 ◆宁舍一锭金,不舍一年春。

 ◆宁添一斗,莫添一口。

 ◆宁在锅里争,不在碗里争。

 ◆宁走封江一指,不走开江一尺。

 ◆宁走十步远,不走一步险。

 ◆宁做蚂蚁腿,不学麻雀嘴

 ◆牛不知角弯,马不知脸长。(管理录 www.guanlilu.com)

 ◆牛能拉犁,狗能看家。

 ◆牛要脚圆,猪要脚粗。

 ◆抛弃时间的人,时间也抛弃他。

 ◆朋友千个少,冤家一个多。

 ◆皮之不存,毛将焉附。

 ◆品行是一个人的内在,名誉是一个人的外貌。

 ◆平路跌死马,浅水溺死人。

 ◆欺人是祸,饶人是福。

 ◆欺山莫欺水,欺人莫欺心。

 ◆妻贤夫祸少,子孝父心宽。

 ◆棋错一着,满盘皆输。

 ◆千补万补,不如饭补。

 ◆千方易得,一效难求。

 ◆千里不捎针,万里没轻担。

 ◆千里之堤,溃于蚁穴。

 ◆千里之行,始于足下。

 ◆千人千脾气,万人万模样。

 ◆谦虚的人学十当一,骄傲的人学一当十。